dr Katarzyna Kozub-Kulik

 

 

   

    Doktorantka w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się społeczeństwem informacyjnym i komunikowaniem sieciowym, zastosowaniem nowoczesnych technologii w pracy administracji samorządowej oraz specyfiką wdrażania regionalnych i narodowych programów e-Government w państwach Unii Europejskiej. W latach 2001-2004 była stypendystką Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Jej pasje pozanaukowe to fotografika; design lat 20. i 30. XX w. (szczególnie Bauhaus, funkcjonalizm szkoły chicagowskiej); podróże; wycieczki górskie.

Prowadzone przedmioty:

- media na świecie

- współczesne systemy medialne

- historia prasy, radia i telewizji

- konwersatorium monograficzne z tematyki specjalistycznej dziennikarskiej;

- konwersatorium monograficzne kierunkowe;

Ważniejsze publikacje:

- Informacyjne, medialne czy infomobilne? Współczesne społeczeństwo globalne w świetle rozważań teoretycznych. [W:] System międzynarodowy. Koncepcje – wyzwania – perspektywy. Red. A. Wentkowska, M. Kaczmarczyk. Sosnowiec 2005, s. 31 – 44.

- Wpływ mediatyzacji na język polityki, funkcjonujący w polskich mediach elektronicznych. [W:] Współczesny dziennikarz i nadawca. Red. M. Gierula. Sosnowiec 2006, s. 189 – 197.

- Zamiast podsumowania, czyli jak napisać dobry tekst prasowy. [W:] M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce. Ćwiczenia warsztatowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Sosnowiec 2006, s. 107 – 112.

- Głosowanie przez Internet – klucz czy kłódka do demokracji? [W:] Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku. Monografia konferencyjna Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Red. G. Wrzeszcz-Kamińska. Wrocław 2007, s. 69-79.

- System medialny Republiki Włoskiej. [W:] Mało znane systemy medialne. Red. Z. Oniszczuk, M. Gierula. Sosnowiec 2007, s. 163-189.

- Stygmat górnośląski (poszukiwanie własnej tożsamości). Studium przypadku Horsta Bienka (1930-1990). [W:] Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi. Red. W. Wojtasik, M. Kaczmarczyk. Sosnowiec 2008, s. 139-154.

- Senior w wirtualnej przestrzeni informacyjnej. [W:] Gospodarka społeczna w Europie. Red. nauk. E. Pancer-Cybulska. Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław 2008, s. 182-190.