dr Maria Piekorz

         Starszy wykładowca w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się kulturą języka werbalnego i niewerbalnego, reklamą, negocjacjami, sztuką przemawiania, dyskusją i technikami argumentacyjnymi, retoryką i erystyką. Jest autorką licznych artykułów zamieszczonych w pismach naukowych i opracowaniach zbiorowych, a także ekspertyz językowych, m. in. "Gościa Niedzielnego" i gazet lokalnych. Pasje pozanaukowe to kino, teatr i literatura.

Prowadzone przedmioty:

- stylistyka i kultura języka;

- sztuka negocjacji a kultura języka;

- retoryka i erystyka;

- erystyka i ortofonia;

- podstawy pracy dziennikarskiej;

- negocjacje