prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk

 

 

    W Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, zastępca Dyrektora Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Interesuje się teorią i praktyką narodowych systemów medialnych, relacjami pomiędzy systemem politycznym a systemem medialnym oraz Public Relations i komunikowaniem politycznym.

Za działalność naukową był nagradzany Nagrodą JM Rektora w roku 2003 i 2007.

Pasje pozanaukowe to przede wszystkim sport i podróże.

Prowadzone przedmioty:

- media w świecie;

- europejskie media i komunikowanie;

- metodyka pracy redakcyjnej;

- seminaria magisterskie i doktoranckie

Ważniejsze publikacje:

Książki:

- Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-1989. Katowice 2002.

 - Mało znane systemy medialne. Red. Z.Oniszczuk, M.Gierula. Sosnowiec 2007.

 Artykuły i studia:

- Zur Restrukturierung der Presselandschaft in Polen seit 1989. [w:] Vom Instrument der Partei zur "Vierten Gewalt". Die ostmitteleuropäische Presse als zeithistorische Quelle. Red. E. Mühle. Marburg 1997, s. 161-168.

- Ekspansja kapitału niemieckiego na rynku                                     prasowym    Węgier, Polski i Czech. "Zeszyty Prasoznawcze" 1998 nr 1-2, s. 93 –103.

 - Relacje między mediami a systemem politycznym w niemieckiej nauce o komunikowaniu.„Zeszyty Prasoznawcze” 2000 nr 3-4, s.99-105.

 - Kommunikationswissenschaft in Polen in den 90er Jahren. W : Kommunikationswissenschaft und Public Relations in Osteuropa. Red. S. Averbeck, S. Wehmeier. Lipsk 2002, s.116 -125.

 - Rola telewizji w wyborach. Przykład niemiecki. [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław 2005, s. 57- 76.

 - Agora kontra Springer: pierwsza polska wojna prasowa. [w:] Wojna w mediach. Red. W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg. Opole 2007, s. 409-419.

 - Unter dem Druck der Politisierung. Massenmedien und politische Macht in Polen. [w:] Journalistik und Kommunikationsforschung. W. Möhring, W.J. Schütz, D. Stürzebecher (Hrsg). Berlin 2007, s. 201-208