prof. UŚ. dr hab. Marek Jachimowski        

Profesor w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, prodziekan do spraw dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych. Jego zainteresowania naukowe to szeroko pojmowana tematyka medialna, a w szczególności teoria komunikacji i dziennikarstwa, regiony medialne, przestrzeń medialna i społeczno-strukturalna periodyczna komunikacja medialna, dziennikarstwo jako zawód, społeczne funkcjonowanie mediów periodycznych na Górnym Śląski i w Zagłębiu Dąbrowskim, media w Polsce.

    Pasje pozanaukowe to przede wszystkim medycyna niekonwencjonalna oraz muzyka narodów świata.

Prowadzone przedmioty:

- media w Polsce;

- europejskie media i komunikowanie;

- współczesne media w Polsce i na świecie;

- opinia publiczna i jej badanie;

- reklama;

- seminaria magisterskie.

Ważniejsze publikacje:

- Regiony periodycznej komunikacji medialnej, Katowice 2006.

- Коммуникация, сообщение, общение: к проблеме разграничения понятий // Журналистика и медиаобразование – 2008. Biełgorod 2008. С.88-90.

 -  Regiony medialne w systemie prasowym Polski, [w:] Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy    pod red. J. Adamowskiego i K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Warszawa 2007.

- Regional media as a component of democratic information system, (w:) The rol of local and regional media in the democratization of the Eastern and Central European societies. Edited by Janusz Adamowski and Marek Jabłonowski. Warszawa 2001.

- Regiony medialne w Polsce a nowy podział administracyjny kraju.(w:) Polskie media u progu XXI wieku. Praca zbiorowa pod redakcja Janusza Adamowskiego i Marka Jabłonowskiego, Warszawa 2001.

- Telewizja regionalna w regionalnym systemie informacji, (w:) Radio i Telewizja. Informacja, kultura, polityka, pod redakcją Wiesława Dudka. Katowice 2000.

- (współautor) Veränderungen in den lokalen Medien und im Lokaljournalismus nach 1989, pod redakcją Gerda G.Koppera, Ignacego Rutkiewicza, Kathariny Schliep.

 - Dziennikarstwo a komunikowanie społeczne. Wybrane aspekty problemu, (w:) Media i dziennikarstwo na przełomie wieków. Warszawa 1998.