prof. US. dr hab. Marian Gierula

 

 

 

Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na kwestiach szeroko pojmowanego funkcjonowania współczesnego systemu medialnego w Polsce, a w szczególności na społecznych skutkach funkcjonowania mediów, wpływie mediów na zachowania społeczne, percepcji i skutkach funkcjonowania przekazów reklamowych, ekonomice rynku medialnego, mediach lokalnych a zwłaszcza na prasie lokalnej i jej typologii oraz społecznym odbiorze mediów na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Współpracuje z wieloma uniwersytetami rosyjskimi, na których wygłasza gościnne wykłady i bierze udział w konferencjach (m.in. St. Petersburg i Rostów nad Donem). Jest ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla przygotowania standardu nauczania na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Za działalność naukową był nagradzany Nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania pozanaukowe to m. in. podróże, numizmatyka i majsterkowanie.

Prowadzone przedmioty:

- wstęp do teorii komunikowania;

- problemy społeczeństwa informacyjnego;

- metody i techniki badań nad mediami;

- współczesne systemy medialne;

- media lokalne i środowiskowe;

- seminaria magisterskie i doktoranckie.

Ważniejsze publikacje:

- Возможности и опасности развитя информации в современном обшестве // Журналистика и медиаобразование – 2008. Белгород 2008. С. 22-31.

 - Картина Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в элитарной прессе Польши 2005-2006 годов // Медийные стратегии современного мира. Краснодар 2008.С. 23-26.

 - Визуализация прессы – перемена восприятия СМИ или давление рынка? // Средства массовой информации в современном мире. Санкт-Петербург 2008. С. 169-171.

 - Польские дилеммы информационного общества // Инфоноосфера и массовые коммуникации. Ростов-на-Дону 2008. С. 32-36.

 - Обучение журналистов - польский пример // Вестник
Гуманитарного института ТГУ, 2007, №2.  С
. 220-227.

 - Monopolizacja lokalno-regionalnej przestrzeni komunikacyjnej w Polsce. W: Prasa lokalna Dolnego Śląska. Teoria, tradycja, współczesność. Pod redakcją naukową Jerzego Jarowieckiego i Grzegorza Niecia,  Wrocław 2007, s. 47-59.

 - Polska prasa lokalna 1989 – 2000, Katowice 2005.

 -  Lokalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce, [w:] Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - Public Relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego pod red. S. Michałowskiego i W. Micha, Lublin 2006.

 - Prasa lokalna, [w:] Słownik wiedzy o mediach pod red. E. Chudzińskiego, Warszawa - Bielsko-Biała 2007.

 - Typologiczny rozwój prasy lokalnej w Polsce w nowych warunkach społeczno - politycznych i ekonomicznych, „Studia Kieleckie. Seria BibliologicznoPrasoznawczanr 3, Kielce 2003.

 - Местная периодическая печать Рольши 90 гг.: Типология, современное состояние и перспективы развития. Rostów nad Donem 2001;

 - Local press and society organization at the local level, (w:) The role of local and regional media in the democratization of the Eastern and Central European societies. Edited by Janusz Adamowski, Marek Jabłonowski. Warszawa 2001.

 - Społeczny odbiór i funkcjonowanie mediów w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie transformacji (1989-1999), (w:) Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej, red. Marek Barański. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1977. Katowice 2001.

 - Perspektywy rozwoju prasy lokalnej w Polsce w kontekście funkcjonowania dzienników regionalnych, (w:) Polskie media u progu XXI wieku, pod red. naukową Janusza Adamowskiego, Marka Jabłonowskiego. Warszawa 2001.

 - Społeczny odbiór mediów na Śląsku w okresie transformacji - wybrane zagadnienia, (w:) Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000), pod red. naukową Janusza Adamowskiego. Warszawa 2000.

 - Radio na Śląsku - wolny rynek czy monopol, (w:) Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka, red. Wiesław Dudek. Katowice 2000.

 - (współautor) Veränderungen in den lokalen Medien und im Lokaljournalismus nach 1989, pod redakcją Gerda G.Koppera, Ignacego Rutkiewicza, Kathariny Schliep. Berlin 1999.