mgr Magdalena Ślawska

Asystent w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień genologii lingwistycznej, zagadnień pragmatyczno-stylistycznych tekstów prasowych i analizy języka mediów.

Prowadzone przedmioty:

- gatunki dziennikarskie;

- stylistyka i kultura języka;

- retoryka i erystyka

Ważniejsze publikacje:

- Między wywiadem a rozmową (z Adamem Zagajewskim o poezji i samotności), [w:] Mosty. Antropologia – medioznawstwo, red. Agnieszka Turska, tom III, Katowice 2006.

- O wyższości telewizji nad drukiem? - czyli o gatunku „Rozmów...” w przestrzeni dwóch przekazów, [w:] Mosty. Antropologia – medioznawstwo, red. Magdalena Michulec, tom IV, Katowice 2007.

- Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, [w:] „Rocznik prasoznawczy”, red. Tomasz Mielczarek, tom II, Sosnowiec 2008.

- O pewnym politycznym pojedynku, czyli Najsztub pyta tak, jak nie powinien, [w:] Język – styl – gatunek. Katowickie spotkania doktorantów, red. Małgorzata Kita, współudział Maria Czempka, Magdalena Ślawska i Maria Wacławek, (w druku).

- O komentarzach Sekielskiego i Morozowskiego, czyli minirozmowy o kulturze politycznej, [w:] „Estetyka i Krytyka”, Konferencja Kultura humanistyczna, 14 – 15 listopada 2008 r., Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku, (w druku).

- Formy dialogowane w gatunkach dziennikarskich, czyli o pewnych przypadkach dwugłosowości, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie,  24 – 25 kwietnia 2008 r., Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, (w druku).

- „Słowo się rzekło.” Analiza psychologiczno-lingwistyczna bloga profesora Jerzego Bralczyka, (w druku), Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

- Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych – język, semiotyka, edukacja, 23 – 25 października 2008, Uniwersytet Warszawski, (współautorstwo).