dr Patrycja Szostok

 

 

 

    Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Rzecznik Wydziału Nauk Społecznych. Interesuje się komunikowaniem lokalnym, szczególnie prasą lokalną i samorządową, komunikowaniem politycznym i psychologią polityki.

        Za działalność dydaktyczną i organizacyjną została wyróżniona nagrodą indywidualną JM Rektora UŚ, w latach 2002-2005 była stypendystką Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

        Pasje pozanaukowe to przede wszystkim kino europejskie, literatura latynoamerykańska, psychologia pracy, kultura krajów wschodnioeuropejskich, język i literatura rosyjska.

 Prowadzone przedmioty:

- wstęp do teorii komunikowania;

- psychologia polityki;

- psychologia społeczna;

- teoria masowego komunikowania;

- europejskie media i komunikowanie;

- Public Relations;

- komunikowanie lokalne;

- pracownia dziennikarska

- konwersatoria z zakresu komunikacji interpersonalnej, komunikacji perswazyjnej i psychologicznych problemów pracy

Publikacje:

- Transformacja ustrojowa w Polsce a podmiotowość dziennikarzy (w pracy zbiorowej pod redakcją M. Gieruli Współczesny dziennikarz i nadawca, Sosnowiec 2006);

- Środki masowego komunikowania na przykładzie systemów medialnych Szwecji i Norwegii (w pracy zbiorowej pod redakcją Z. Oniszczuka i M. Gieruli Mało znane systemy medialne, Sosnowiec 2007);

-  System medialny Litwy (w pracy zbiorowej pod redakcją Z. Oniszczuka i M. Gieruli Mało znane systemy medialne, Sosnowiec 2007).

-  Влияние системных перемен на положение журналистов в Польше в контексте профессиональной самооценки, «Акценты – новое в массовой коммуникации»,  numer ¾, Woroneż 2007;

- Prasa lokalna Zagłębia Dąbrowskiego. Historia, prezentacja wybranych tytułów, funkcje, (w): „Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi”, red. M. Kaczmarczyk, W. Wojtasik, Sosnowiec 2008.